Březen 2009

DEKLARACA PRÁV LIDU MORAVJI A SLEZSKA

5. března 2009 v 21:30 | Moravské jazikovjedec
Dokument z 28.10.1992, tady na blogu verze v moravštině!
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Vážené dámy, váženji pánji,

národi Čehj, Moravji a částji Slezska, jakaj národ Slovenska se v roku 1918 rozhodli spoit z vlastnji vule za tjim účelem, bi vjitvorjilji svrhjované a samostatné stát s názvem Československá republika. Československo bjilo uznáno za člena Společnostji národú, za člena mezinárodnjih organizac a bjilji s njem uzaviráni mezinárodnji dohodi a smlóvji. Včil, gdi dohjázi k rozbienji tehoto státu nehce vládnóci koalica prjiznat lidu Moravji a Slezska práva, s keréma do společného státu vstópil a keréh se njigdi nevzdal.

Češi, Moravanji a Slezanji po staletji žili ve spoenji označovaném jako zemské svazek Koruni české. Tento svazek bjil vždi složen néménje ze trjeh zemi, te. Čehj, Moravji a Slezska, z njihž každá zemja dle historického rozvoa poživala rozsáhlé samosprávji. Pospolitostji občanú Královstva českého, Markrabstva moravského a Vojvodstva slezského si podstatnó čast svoih záležitostji spravovalji samji, prostrjednjictvem vlastnjih snjemú, úrjadú a sódú. Obdobné postavenji mjelji zemje, ajdiž se stalji pozdjéc sóčástji rakóské respektive rakósko-uherské monarhjie.

Z aktu, že jak Čehjové, tak Moravané a Slezané póživaó sténé jazik, nelze usuzovat, že só timž národem. Sténjeak e temu u Američanú, kerji mluvió anglickji a prjitim nésó Angličanji a Rakušanú, kerji ač mluvió njemeckji, nésó Njemci.

Mji, poslanci ČNR, zvolenji ve svobodnéh volbáh k zastupovánji a obranje práv občanú a národú prohlašueme, že aj nadále hceme žit ve společném státu založeném na občanské a národnji rovnostji prji respektovánji práva historického a prjirozeného. Mosi se tedi ednat o stát vnjiternje složené ze samosprávnéh zemi s rovnoprávnim postavenjim tak, jak se to v minulostji vždi osvjedčilo. Nemožeme tedi prjiat rolu podrjizenostji, ostatnje anji prjiroda nezná žádnéh národú panuicih a služebnéh.

Duraznje protestueme protji snahám vládnji koalice utvorjit nástupnické stát - Českó republiku - administrativnjim zpusobem bez respektovánji vule lidu Moravji a Slezska po vlastnji samosprávje.

Obracime se na Vás, poslance zákonodárnéh sború, vládi a vrcholné mezinárodnji instituce s vjizvó, abjiste v zájmu zachovánji klidu a stabiliti ve střednji Europje duslednje zvážili, zda uznáte Českó republiku a Slovenskó republiku za nástupnjické státi zanjikaici Československé republikji drjive, než se lidu Moravji a Slezska dostane postavenji, keré mu náleží.

Morava a Slezsko bjilji vždi v minulostji stabilizuicim prvkem ve strjednji Europje a hcó njim bjit aj ninji. Podporjte proto naše oprávnjené požadavkji, bji nevznjiklji krjivdi nové, keré bji ve svém dusledku mohlji vest k vjihrocenji vztahú mezi Čehji, Moravani a Slezani. Svazek samosprávnéh a rovnoprávnéh zemi tvorjicih společné stát uspokoi naše požadavkji a prjispjee ke stabilitje a klidu.